Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Jana Hrstková

 

se sídlem Fibichova 52, Chrudim 537 01, IČO: 08781788. Obchodní podmínky Svetpoledance (dále jen „OP“) upravují v souladu s §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „KS“) uzavírané mezi Janou Hrstkovou jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.svetpoledance.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v KS. Odchylná ujednání mají přednost před ustanovením OP. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí KS. KS a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. KS lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující je povinen potvrdit souhlas těmito OP aktivním jednáním v rámci své registrace provedené na Webové stránce ve smyslu odst. 1.1 OP.

Znění OP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat; tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 

 1.       UŽIVATELSKY ÚČET

1.1.    Na základě registrace provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“).

1.2.    Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

1.3.    Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail – elektronická adresa Kupujícího) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

1.4.    Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1.       INFORMACE A UZAVŘENÍ KS

2.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná na Webových stránkách Prodávajícího je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít KS ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít KS za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

2.4.    Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

i)      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);

ii)     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

iii)    informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

(dále společně jen „Objednávka“).

2.5.    Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

2.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7.    Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu kupujícího.

2.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KS. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle KS může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

i)     v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce;

ii)    bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

3.2.    Kupní cena zboží je uvedena ve Webovém rozhraní obchodu u každého produktu včetně daně z přidané hodnoty. Zboží dodá Prodávající Kupujícímu za kupní cenu platnou v okamžiku odeslání Objednávky (tj. když se po odeslání Objednávky objeví potvrzení „Vaše objednávka byla dokončena“.

3.3.    Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4.    Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.6 OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5.    V případě platby  na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (odst. 2.8 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

3.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátce daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně s objednaným zbožím.

3.9.    Pokud jde o účtenku vystavenou v souladu se zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, Kupující souhlasí s jejím vystavením v elektronické podobě, přičemž tato účtenka je Kupujícímu zaslána přímo na jeho e-mail - elektronická adresa Kupujícího.

 

 1.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 OP či o jiný případ, kdy nelze od KS odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem KS je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od KS musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od KS může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 OP, a v takovém případě Prodávající Kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupení od KS může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@svetpoledance.cz.

4.3.    V případě odstoupení od KS dle odst. 4.2 OP se KS od počátku ruší. Zboží musí být v takovém případě Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení. Odstoupí-li Kupující od KS, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.    V případě odstoupení od KS dle odst. 4.2 OP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KS Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od KS, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.    V případech, kdy má Kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od KS odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od KS Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.    Zboží je Kupujícímu dodáváno prostřednictvím Zásilkovna s.r.o., a to prostřednictvím jejích služeb Prodávající každou Objednávku zpracuje a odešle (předá přepravci) zboží obvykle nejpozději do 14 pracovních dní od přijetí příslušné Objednávky. Pokud bude některé zboží vyprodáno, Prodávající bude Kupujícího informovat. Zboží je dodáváno (doručováno) jen na území České republiky.

5.2.    Náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) u Zásilkovna s.r.o. je vždy dle aktuálního ceníku dopravce. Pro aktuální ceny nás kontaktujte. 

5.3.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4.    Je-li Prodávající podle KS povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5.    Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

5.6.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 

 1.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

i)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

ii)     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

iii)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

iv)    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

v)     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.    Ustanovení uvedená v odst. 6.2 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.    Na zboží se vztahuje záruční doba odpovídající povaze zboží. Záruční doba je uvedena na obalu výrobku (zboží) a není-li záruka na obalu výrobku (zboží) uvedena, pak činí 24 měsíců. U záruční doby uvedené na obalu výrobku (zboží) Prodávající zaručuje minimální záruční (expirační) dobu 6 měsíců.. Zákazník bere rovněž na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží  musí být zboží skladováno při teplotách v rozmezí 5 – 25°C.

6.5.    Práva z vadného plnění (reklamace) uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese Fibichova 52, Chrudim III, Chrudim 537 01. Pro informace lze Prodávajícího kontaktovat i na adrese elektronické pošty a telefonu, které jsou uvedeny v odst. 10.5 OP. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.

6.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

 

 1.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.    Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

7.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z KS je příslušná zejména Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající pro vyřešení nastalé situace doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktů Prodávajícího, které jsou uvedeny v odst. 10.5 OP.

7.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 

 1.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO

8.1.    Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě doručovací adresa, liší-li se od adresy bydliště (dále společně vše jen jako „OS“).

8.2.    Kupující souhlasí se zpracováním OS Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z KS a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním OS Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním OS v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření KS.

8.3.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své OS (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při Objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých OS.

8.4.    Zpracováním OS Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou OS Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

8.5.    OS budou zpracovávány po dobu neurčitou. OS budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté OS jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí OS.

8.7.    V případě, že se Kupující domnívá, že Prodávající nebo zpracovatel (odst. 8.4 OP) provádí zpracování jeho OS, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li OS nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a (ii) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.8.    Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých OS, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1.       ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasílání obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

9.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z KS plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. Závěrečná ustanovení

 

10.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v Objednávce.

10.2.  KS včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3.  Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 OZ vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, takové přijetí je vždy považováno za novou nabídku.

10.4.  Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky KS či OP vyžadují písemnou formu.

10.5.  Kontaktní údaje Prodávajícího: Adresa pro doručování Jana Hrstková, Blato 124, Mikulovice 53002, adresa elektronické pošty info@svetpoledance.cz, telefon + 420 725 234 408.

10.6.  Pokud vztah založený KS obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.7.  Nedílnou součástí OP tvoří tyto přílohy: Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (KS). 

10.8.  Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2020

Doložka o spodním prádle

Z hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla

u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. V souladu se Směrnicí EU L

144/19 a Směrnicí EU 97/7/ES, se záruka vrácení peněz či výměna zboží při odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě, vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží. Z tohoto důvodu je nutné zkoušet spodní prádlo a plavky na vlastní spodní prádlo. V případě jakékoli známky používání zboží nebude Kupujícímu vrácena kupní cena ani mu nebude zboží vyměněno.

 

 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (KS)
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:
Společnost:                                Bc. Jana Hrstková

se sídlem:                                  Fibichova 52, Chrudim III, 537 01 Chrudim

IČO/DIČ:                                    IČO: 08781788

kontakt na zákaznické oddělení: info@svetpoledance.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od Kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží (doplní Kupující)

 • Datum objednání (doplní Kupující) datum obdržení (doplní Kupující)
 • Číslo objednávky: (doplní Kupující)
 • Peněžní prostředky budou navráceny zpět převodem na bankovní účet Kupujícího (doplní Kupující)
 • Jméno a příjmení Kupujícího: (doplní Kupující)
 • Adresa Kupujícího: (doplní Kupující)
 • E-mail: (doplní Kupující)
 • Telefon: (doplní Kupující)

 

V (doplní Kupující), Dne (doplní Kupující)

 

               (podpis Kupujícího)

Jana Hrstková 

http://svetpoledance.cz