Obchodní podmínky

Leona Řeháková

se sídlem Morašice 93, Morašice 53802, IČO: 10667806. Obchodní podmínky Svetpoledance (dále jen „OP“) upravují v souladu s §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „KS“) uzavírané mezi Leonou Řehákovou jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou nebo fyzickou podnikající anebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.svetpoledance.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

Je-li Kupujícím podnikatel, neuplatní se pro daný obchodní vztah zejména ustanovení čl. 4 OP, upravující odstoupení od smlouvy spotřebitelem, a dále jednotlivá ustanovení, která se výslovně vztahují pouze ke spotřebiteli.

Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v KS. Odchylná ujednání mají přednost před ustanovením OP. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí KS. KS a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodě v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupující je povinen potvrdit souhlas těmito OP také aktivním jednáním v rámci své registrace provedené na Webové stránce ve smyslu odst. 1.1 OP.

Znění OP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat; tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

 

 1. UŽIVATELSKY ÚČET

1.1.    Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.2.    Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

1.3.    Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail – elektronická adresa Kupujícího) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

1.4.    Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. INFORMACE A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná na Webových stránkách Prodávajícího je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít KS ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít KS za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace spojené s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro dodání zboží mimo území České republiky budou náklady na přepravu zboží účtovány dle ceníku konkrétního dopravce.

2.4.    Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. i)      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);
 2. ii)     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

iii)    informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

(dále společně jen „Objednávka“).

2.5.    Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

2.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7.    Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Kupujícího.

2.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KS. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle KS může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. i)     bezhotovostně převodem na účet;
 2. ii)    bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay.

3.2.    Kupní cena zboží je uvedena ve Webovém rozhraní obchodu u každého produktu včetně daně z přidané hodnoty. Zboží dodá Prodávající Kupujícímu za kupní cenu platnou v okamžiku odeslání Objednávky (tj. když se po odeslání Objednávky objeví potvrzení „Vaše objednávka byla dokončena“.

3.3.    Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4.    Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3.6 OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.5.    V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (odst. 2.8 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

3.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátce daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně s objednaným zbožím, případně elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího, uvedenou v Objednávce nebo v Uživatelském účtu Kupujícího.

3.9.    Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. 10 Pokud jde o účtenku vystavenou v souladu se zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, Kupující souhlasí s jejím vystavením v elektronické podobě, přičemž tato účtenka je Kupujícímu zaslána přímo na jeho e-mail - elektronická adresa Kupujícího.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

4.1.    Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1 OP či o jiný případ, kdy nelze od KS odstoupit, má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem KS je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od KS musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od KS může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 OP, a v takovém případě Prodávající Kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupení od KS může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@svetpoledance.cz.

4.3.    V případě odstoupení od KS dle odst. 4.2 OP se KS od počátku ruší. Zboží musí být v takovém případě Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od takového odstoupení. Odstoupí-li Kupující od KS, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.    V případě odstoupení od KS dle odst. 4.2 OP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KS Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od KS, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.    V případech, kdy má Kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od KS odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

4.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od KS Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.    Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 30 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

 1. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;
 2. Doručení prostřednictvím dopravních společností GLS, Zásilkovna;

5.2.    Zboží dodávané Kupujícímu prostřednictvím dopravce Zásilkovna s.r.o. nebo GLS je dodávané prostřednictvím jejích služeb. Pokud bude některé zboží vyprodáno, Prodávající bude Kupujícího informovat. Zboží je prostřednictvím dopravce Zásilkovna s.r.o. a GLS dodáváno (doručováno) na území České republiky a rovněž na území dalších států, kde dopravce Zásilkovna, s.r.o. a GLS poskytuje přepravní služby. Je-li zboží dodáváno mimo území České republiky na území státu, kde dopravce Zásilkovna s.r.o. a GLS své přepravní služby neposkytuje, pak zvolí jiného vhodného dopravce Prodávající.

5.3.    Náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) je vždy účtováno dle aktuálního ceníku příslušného dopravce.

5.4.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující od okamžiku předání zboží dopravci riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5.    Je-li Prodávající podle KS povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6.    Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 1. i)      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. ii)     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

iii)    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 1. iv)    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 2. v)     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.     Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

6.4.      Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5.      Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

6.6.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím,

vyplývá-li to z povahy zboží.

6.7.      Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady,
 2. b) na odstranění vady opravou věci;
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

6.8.      Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z KC, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy. Kupující, který je spotřebitelem, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.9.      Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na:

 1. a) odstranění vady, anebo
 2. b) přiměřenou slevu z KC.

6.10.    Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z KC nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z KC, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

6.11.    Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující, který je spotřebitelem, i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

6.12.    Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

6.13.    Záruka za jakost - je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat. Kupující bere rovněž na vědomí, že s ohledem na povahu prodávaného zboží musí být zboží skladováno při teplotách v rozmezí 5 – 25°C. Kupující nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

6.14.    Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném Prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.

6.15.    Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména elektronickou poštou na adrese info@svetpoledance.cz, či telefonicky na čísle + 420 774 351 747.

6.16.    Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.    Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

7.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z KS je příslušná zejména Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající pro vyřešení nastalé situace doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktů Prodávajícího, které jsou uvedeny v odst. 11.5 OP.

7.4.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

7.7.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy      info@svetpoledance.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO

8.1.    Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 26.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, popřípadě doručovací adresa, liší-li se od adresy bydliště (dále společně vše jen jako „OS“).

8.2.    Kupující souhlasí se zpracováním OS Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z KS a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním OS Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním OS v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření KS.

8.3.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své OS (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při Objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých OS.

8.4.    Zpracováním OS Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou OS Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

8.5.    OS budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývající z obchodního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím a z důvodu případného uplatňování nároků z tohoto vztahu po dobu 10 (deset) let od ukončení obchodního vztahu (doručení objednaného zboží). V případě, že byl ze strany Kupujícího udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu budou zpracovávány po dobu nejdéle 5 (pěti) let. OS budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.6.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté OS jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí OS.

8.7.    V případě, že se Kupující domnívá, že Prodávající nebo zpracovatel (odst. 8.4 OP) provádí zpracování jeho OS, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li OS nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a (ii) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.8.    Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých OS, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasílání obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

9.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z KS plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. JAZYK SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO A SUDIŠTĚ

10.1.    Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 1. 2. Vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se bude řídit výlučně právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se neuplatní.
 2. 3. K rozhodování sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou příslušné soudy české. Pravomoc soudů jiného státu je vyloučena.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v Objednávce.

11.2.  KS včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.3.  Smluvní strany v souladu s § 1740 odst. 3 OZ vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, takové přijetí je vždy považováno za novou nabídku.

11.4.  Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky KS či OP vyžadují písemnou formu.

11.5.  Kontaktní údaje Prodávajícího: Adresa pro doručování Leona Řeháková, Morašice 93, Morašice 538 02, adresa elektronické pošty info@svetpoledance.cz, telefon + 420 774 351 747.

11.6.  Pokud vztah založený KS obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.7.  Nedílnou součástí OP tvoří tyto přílohy: Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (KS). 

11.8.  Tyto OP nabývají účinnosti dnem 03.04.2021 a ruší předchozí znění OP.

 

Doložka o spodním prádle

Z hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla

u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. V souladu se Směrnicí EU L144/19 a Směrnicí EU 97/7/ES, se záruka vrácení peněz či výměna zboží při odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě, vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží. Z tohoto důvodu je nutné zkoušet spodní prádlo a plavky na vlastní spodní prádlo. V případě jakékoli známky používání zboží nebude Kupujícímu vrácena kupní cena ani mu nebude zboží vyměněno.

 

 

 

 

Příloha č. 1 Obchodních podmínek - Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (KS)
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:
Společnost:                               Leona Řeháková

se sídlem:                                  Morašice 93, Morašice 538 02

IČO/DIČ:                                     IČO: 10667806

kontakt na zákaznické oddělení: info@svetpoledance.cz

Oznamuji Vámže tímto odstupuji od Kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: ………………………………………………………………(doplní Kupující)

 • Datum objednání ……………………… datum obdržení ……………………… 
 • Číslo objednávky: ……………………… 
 • Peněžní prostředky budou navráceny zpět převodem na bankovní účet Kupujícího ……………………… 
 • Jméno a příjmení Kupujícího: ……………………… 
 • Adresa Kupujícího: ……………………… 
 • E-mail: ……………………… 
 • Telefon: ……………………… 

 

……………………… , Dne ……………………… 

 

               (podpis Kupujícího)

 

 

 

 

Leona Řeháková

http://svetpoledance.cz

Zpět do obchodu